Przeskocz do treści

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu SPECIAL OPS

„Piekło Afganistanu”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, NIP 1132860378, REGON 146393437, dalej zwana Organizatorem. Fundatorem jest Wydawnictwo Bellona, dalej zwane Fundatorem.

 2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie oraz w siedzibie Organizatora.

 4. Konkurs organizowany jest w terminie od 18 marca do 31 marca 2022 r. do północy. Oznacza to, że odpowiedzi przysłane przez formularz kontaktowy tylko w tym okresie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 5. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, podmiotów biorących udział w promowaniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt 5, rozumie się: rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 7. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej SPECIAL OPS (http://special-ops.pl).

§2

Zasady ogólne Konkursu

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt 6 paragraf 1, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wyłącznie osoby będące zarejestrowanymi użytkownikami w portalu SPECIAL OPS.

 3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na trzy pytania oraz uzasadnieniu, dlaczego nagroda powinna trafić do Ciebie:
  I. Z którego amerykańskiego stanu pochodzi główny bohater książki?
  II. W którym zespole bojowym Navy Seal służył Marcus Luttrell w czasie operacji "Czerwone skrzydło"?
  III. Jak nazywała się wioska, w której przez pięć dni ukrywał się główny bohater książki?

 1. Odpowiedź w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej konkurs.special-ops.pl.

 2. Uczestnik Konkursu powinien posiadać pełnię praw autorskich do przesłanej odpowiedzi.

 3. Jeden Uczestnik Konkursu może napisać maksymalnie jedną odpowiedź.

 4. Wyboru nagrodzonych zgłoszeń dokonywać będzie Jury składające się z reprezentantów Organizatora.

 5. Przesłane odpowiedzi nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania treść odpowiedzi przechodzi na własność Organizatora i Fundatora konkursu, którzy przejmują prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do publikacji prac (oraz ich ewentualnych zmian) w serwisie http://www.special-ops.pl oraz na stronie http://www.facebook.com/MagazynSpecialOps/.

 6. Zabrania się przesyłania i publikacji treści: o innej tematyce niż tematyka Konkursu, o treści naruszającej prawo lub godzącej w dobre obyczaje, powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne.

 7. Organizator oraz podmioty biorące udział w obsłudze Konkursu nie odpowiadają za treści przesłane lub umieszczane na stronach internetowych przez Uczestników. Gdyby Uczestnik naruszył prawa osób trzecich, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia plików i odpowiedzi w sytuacji, gdy umieszczono je niezgodnie z regulaminem oraz gdyby uzasadnione stało się przypuszczenie, iż naruszają one prawa osób trzecich, jak również w przypadku, gdyby ich treść była nieprzyzwoita lub mogła naruszać dobre obyczaje.

 8. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani według adresów e-mail podanych przy rejestracji w portalu.

 9. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest podanie poprawnego adresu e-mail w momencie rejestracji do portalu.

 10. Nie będą uwzględniane zgłoszenia, które nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie.


§3
Nagrody w konkursie

 1. W Konkursie nagrodzonych będzie 3 zwycięzców, którzy prawidłowo odpowiedzą na dwa pytania.

 2. Nagrodą w konkursie jest książka pt. „Piekło Afganistanu" autorstwa Marcusa Luttrella i Patricka Robinsona.
 1. Jury rozpocznie obrady po zakończeniu Konkursu, a zakończy nie później niż 7 kwietnia 2022 roku.

 2. Jury składa się z trzech osób reprezentujących Organizatora – Anny Kuziemskiej, Michała Grodzkiego, Tomasza Łukaszewskiego.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane nie później niż 8 kwietnia 2022 roku na stronie http://special-ops.pl oraz na stronie http://www.facebook.com/MagazynSpecialOps/.

 4. Do zwycięzców zostanie rozesłany e-mail z wiadomością o wygranej w konkursie oraz prośbą o podanie danych adresowych (w przypadku nagród za pierwsze i drugie miejsce).

 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie poprawnych danych adresowych potrzebnych do wysłania nagrody oraz danych osobowych do przygotowania protokołu odbioru nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu).

 6. Organizator Konkursu na stronie http://special-ops.pl opublikuje imię i nazwisko zwycięzcy maksymalnie dwukrotnie w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w terminie 7 dni od ogłoszenia po raz drugi zwycięzcy, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie nagrody.

 7. W razie braku możliwość skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody innemu wybranemu Uczestnikowi.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadne z nadesłanych zgłoszeń nie będzie spełniało zasad opisanych w paragrafie 2. W takim przypadku nagroda przechodzi na jego własność.


§4
Dystrybucja nagród w Konkursie

 1. Nagroda rzeczowa zostanie przesłana Pocztą Polską lub przez firmę kurierską na podany przez Uczestnika adres, w terminie do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia danych osobowych. Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Polski.

 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie poda prawidłowych danych, o których mowa w pkt 6 paragraf 3 Regulaminu albo z innych względów nie mógł lub nie był w stanie odebrać nagrody – nagroda przechodzi na własność Fundatora.

 3. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany nagrody na inną ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.


§5
Reklamacje

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych przekazanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą mu odebranie nagrody.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. Pisemne reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje należy wysyłać na adres Organizatora Konkursu: Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stronie http://www.special-ops.pl

 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym, na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 7. Przed rozpatrzeniem reklamacji spór sądowy jest niedopuszczalny.

 8. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody, jaką osoba składająca reklamację mogłaby otrzymać.

§6
Polityka prywatności

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Grupę MEDIUM danych osobowych Uczestników w celu realizacji tego zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie zgody na kontakt drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, w celu realizacji tego zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24.

 3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie zgody na kontakt drogą telefoniczną, na wskazany przeze mnie numer telefonu, w celu realizacji tego zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24.

 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

 5. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych można kierować do redakcji SPECIAL OPS pod adresem: odo@medium.media.pl. Dane przekazane podczas rejestracji w serwisie, jak i wszystkie inne dane podawane w czasie trwania oraz zakończenia konkursu pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane, jak również przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności.

 6. Działamy na podstawie wyrażonej zgody Uczestnika. Przekazane nam dane przechowujemy do czasu wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.

 7. Uczestnik ma zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Uczestnik może zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez Organizatora i Fundatora konkursu podanych danych osobowych.

 8. Zawsze, w każdym momencie, Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Uczestnik zawsze ma prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.

 11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

 12. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora Konkursu na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody.

 13. Pełny regulamin polityki prywatności serwisu SPECIAL OPS można znaleźć na stronie internetowej: http://www.special-ops.pl/polityka-prywatnosci.


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który stosuje niedozwolone techniki informatyczne w celu zwiększenia szans na zdobycie nagrody, m.in. automatyczne tworzenie fikcyjnych kont e-mail.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w artykule/aktualności konkursowej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, odwołania Konkursu lub zmiany okresu jego trwania bez podania przyczyny. Każda taka zmiana Regulaminu lub decyzja zostanie opublikowana na stronie http://special-ops.pl.

 4. Prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

 5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.